FANDOM


Kdumim

מאתר האינטרנט של קדומים

עלון אינטרנטי לנושאים אקטואליים בתחומי:מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

קוראים נכבדים !
נשמח להערות על העלון, נודה לכם אם תכתבו אותן בסוף העלון בפרק המכונה: הערה, לאחר הכתיבה הקישו "פרסם תגובה"
כמובן, אגיב על כך אם יהיה לי מה לומר.
בכל מקרה, טוב שהקוראים יידעו שבערך יש פרטים הטעונים השלמה והבהרה.

כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.
אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה על כך מטה והתוכן יימחק מייד

תקיעת שופר אלול קדומים רבי יוסף אנטמן מתוקן

תקיעת שופר אלול קדומים רבי יוסף אנטמן מתוקן

תקיעת שופר אלול קדומים רבי יוסי אנטמן

כתב הרמ"א (או"ח תקפ"א, א): "מראש חדש [אלול] ואילך מתחילין לתקוע אחר התפילה שחרית, ויש מקומות שתוקעין גם כן ערבית". לראשונה, מצאנו מנהג לתקוע בשופר בראש חודש אלול במדרש "פרקי דרבי אליעזר" (מ"ו): "ובראש חודש אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה, והעבירו שופר בכל המחנה... ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעין בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה". ממנהג זה התפתח המנהג המוזכר ברמ"א, לתקוע בשופר בכל חודש אלול, ולא בראש החודש בלבד.

שלושה טעמים הובאו בפוסקים למנהג התקיעות באלול: הרא"ש כתב שהטעם הוא "כדי לערבב השטן", שלא יֵדע מתי ראש השנה ולא יוכל לקטרג בשעה שישראל עומדים לדין. בטור מובא טעם נוסף - "לעורר לתשובה" לקראת הימים הנוראים. טעם שלישי המובא בספר "המועדים בהלכה" לרש"י זוין הוא ע"פ הפסוק "תִּקעו בחודש שופר" - היינו חודש שלם

המקור:ר' יצחק ברט בית המדרש הוירטואלי

הפטרת השבוע - מתוך כתר ארם צובהעריכה

ההפטרה של פרשת כי תבוא היא השישית בסדרת הפטרות שבע דנחמתא. מפטירים בספר ישעיהו, פרק ס', פסוקים א-כב ("קומי אורי"). בכתר ארם-צובא - העותק המקורי, היחידי והעתיק ביותר של המקרא

ההפטרה בטור האמצעי - מימין

ראו כאן פרטים עדכניים על הכתר.

הלכות ערב ראש השנהעריכה

  1. מכבסים ומסתפרים בערב ראש השנה, להראות שאנו בטוחים בחסד ה' שיוציא לצדק משפטינו. (שו"ע ומשנ"ב תקפא)
  2. אמנם לא ילבש בראש השנה בגדי משי וריקמה, וכן לא ילבד בגדים חשובים מידי, משום מורא הדין. (שם)
  3. יש נוהגים ללכת לבית הקברות בערב ראש השנה ולהתפלל שם, כיון ששם הוא מקום מנוחת הצדיקים, והתפילה מתקבלת שם ביותר. ויתן צדקה קודם שמתפלל. (שו"ע ומשנ"ב תקפא)
  4. אך יזהר שלא ישים מגמתו אל המתים ח"ו, אלא יתפלל לה' שירחם עליו בזכות הצדיקים הקבורים במקום. (שם)

המקור: H22@bezeqint.net מובא ברשותם

בר בי רב דחד יומא ביקירעריכה

BarbiravA3

נסגר בית הכנסת הגדול 'אליהו הנביא' באלכסנדריהעריכה

בית הכנסת הגדול 'אליהו הנביא' באלכסנדריה

בית הכנסת הגדול 'אליהו הנביא' באלכסנדריה

נסגר בית הכנסת הגדול 'אליהו הנביא' באלכסנדריה

For the first time in 2,000 years, there will be no Rosh Hashana and Yom Kippur services at the Eliyahu Hanavi Synagogue in Alexandria in 5773, reports Daniel Greenfield in “In The Point.”

This was the last active synagogue in Egypt. The Egyptian authorities’ excuse for the shut-down, effectively outlawing High Holiday services in the country, were “security” reasons.

Levana Zamir, head of the International Association of Egyptian Jews in Israel, said: “It seems this is really the end of Jewish life in Egypt. The authorities have found a way to take over the last Jewish bastion, since all the remaining synagogues are already archaeological and tourist sites. It is very sad.”

This is yet another example of the fact that Jewish life is becoming extinct in the Muslim world.

על החזרת אבידהעריכה

Hasavat aveda

השבת אבידה "נוסח בני ברק"

מספרים על רבי יהונתן אייבשיץ שאמר לו פעם הגמון שהיהודים עושים אפליה בין יהודים לגויים, שהרי על-פי ההלכה אבֵדת גוי מותרת ולא צריך להחזירה (חו"מ רסו), ואילו אבדת היהודי – צריך להחזירה. אם כך, שאל אותו הגמון, איפה ההגינות?

ענה לו רבי יהונתן ואמר שהאשם בזה הוא בהנהגות של הגויים בעצמם. שהרי הכלל באבדות הוא הייאוש של הבעלים. אם הבעלים מתייאשים – לא צריך להחזיר, שהרי החפץ שאבד הוא כמו הפקר. אם מישהו איבד חפץ אצל הגויים – הוא מתייאש ממנו, אפילו שהוא יהודי. שהרי גם הגויים לא יחזירו לו. אם כן, כשיהודי מוצא חפץ באזור של הגויים – הוא זוכה בו מן ההפקר, שהרי בעליו התייאשו ממנו. לכן לא צריך להחזיר לגויים, שגם הם מתייאשים.

לעומת זאת, כשיהודי מאבד חפץ בין יהודים הוא לא מתייאש ממנו, בגלל הנהגתם של היהודים שהם מחזירים חפצים אבודים. על כן חובה על המוצא הישר להשיב את האבדה. לפי הכלל הזה, אם הנוכרי איבד חפץ במקום של ישראלים – צריך להחזיר לו, כיוון שהנוכרי יודע שיהודים מחזירים אבדות. ואם לא יחזירו לו – יהיה בזה חילול ה' (ב"י חו"מ רס"ו). מקור ההלכה ברמב"ם, והוא ממה שמובא בגמרא (בבא קמא קיג ע"ב): "תניא ר' פנחס בן יאיר אומר במקום שיש חילול השם אפי' אבידתו (של הגוי) אסור".

עוד על מצוות השבת אבידה בשיעורו של הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, בעלון לשבת "קול צופיך"

סיור סליחות בצפתעריכה

מאת:שירן שבתאי – "מורשת הגליל"

Simta zfat

סימטא בצפת צילם:שירן

חודש אלול, חודש הסליחות בו אפילו הסיורים נעשים באוירת סליחות וציפיה לגאולה ועל כן נשים פנינו אל העיר המזוהה ביותר עם נושא הקבלה והגאולה. צפת. נחנה את הרכב ברחבת החניה שמול גן העיר ונשים פעמינו לרחוב בר יוחאי היורד אל העיר העתיקה. רבי שמעון בר יוחאי אשר חיבר את הזוהר על פי המסורת בשבתו במערה בפקיעין הוא אבי תורת הקבלה. ובשעה שרחוב בר יוחאי מוביל אותנו אל העיר העתיקה כך השם בר יוחאי מוביל אותנו לאוירת הצפיה לגאולה. מימיננו סמטת משיח , הסמטה פונה למירון מקום מנוחתו של רשב"י, ממירון יגיע המשיח לצפת בדרכו לירושלים אומרת המסורת הצפתית ולכן הוא חייב לעבור בסימטה צרה זו וזה המקום להמתין לו. אנו ממשיכים לכיכר המגינים, כאן שכן מטה ההגנה במלחמת העצמאות אז שוחררה צפת בדרך הטבע ובדרך הנס. בדרך הטבע משום שתושביה אמרו תהילים וזה תמיד עוזר ובדרך הנס שהפלמ"ח הגיע בזמן שזה נס גלוי, כך טענו זקני צפת ומי אנו שנחלוק. נרד לרחבת "חקל תפוחין קדישין" שפירושו "שדה התפוחים הקדושים" שהוא מושג קבלי, רחבה זו שהייתה שדה פתוח במאה ה16 שימשה את האר"י הקדוש וגוריו לתפילת קבלת שבת כאן עמדו ופניהם מערבה לכוון שקיעת החמה, לכוון מירון, לכוון הרשב"י, כאן חיבר ר' שלמה אלקבץ את הפיוט "לכה דודי" שכולו רעיונות קבליים של הקשר בין כנסת ישראל לשכינה. כמאה שנים לאחר פטירתו של האר"י, הגיעה לצפת עלייה של יהודים מיוון שבנו כאן את "בית הכנסת של הגרקיש" (היוונים). מאה שנים לאחריהם הגיעה לצפת עלייה של 300 משפחות חסידיות, שקנו את בית הכנסת משרידי הקהילה היונית והפכוהו לבית הכנסת האשכנזי הראשון בצפת אשר קיבל את השם "בית הכנסת האר"י האשכנזי". נכנס לבית הכנסת , נושיט יד לנשק את המזוזה והופ.. היא איננה, כי בית כנסת ובו ספרי תורה אינו חייב במזוזה. כ"ד בטבת תקצ"ז (1837), החריבה רעידת אדמה קשה את העיר, גם בתי הכנסת חרבו פרט לקירות הדרומיים הפונים לירושלים. יהודי איטלקי בשם רבי יצחק גויטע תרם מכספו לשיקום בתי הכנסת ואכן מעל המשקוף בכניסה נראה שלט ועליו כתוב: "מה נורא המקום הזה זה בית הכנסת מר"ן האר"י ז"ל ומקדשי תיראו". על המילה תיראו יש נקודות המציינות שזו שנת השיפוץ , תיראו בגימטריה זה 617 היא שנת 1857 לספירה הכללית. במאי 1948 הפגיז צבא ההצלה של קאוקג'י את העיר. פגז אחד נחת בחצר בית הכנסת, ורסיס אחד עף דרך הדלת הפתוחה פנימה, עבר מעל הראשים וננעץ בבימת העץ בדיוק מול הכניסה. אפשר לראות את החור שנוצר מהרסיס בצד הבימה שמול הדלת. בזכות הנס יש התוחבים פתקים בחור ובהם בקשות לאריכות ימים, לברכה וכו'. במסגרת השיפוץ הוזמן ארון קודש עבודת גילוף בעץ זית, אלא שהאומן כנראה לא לקח את המידות כראוי, שכן היה צריך לכופף את החלק העליון כלפי מטה וכך הוא מכופף עד היום. מתחת לאריה שבראש הגילוף מופיע כתר תורה המוצג כשהוא מופנה אל הקהל, ללמדנו שכל אחד יכול לזכות בכתר תורה. נמשיך מבית הכנסת לטייל בסמטאות העיר, אחת מארבעת ערי הקודש, נתבשם מאוירת הקודש והמסתורין. כי זו צפת.
למי שלא מכיר את הסביבה מומלץ לצאת לסיור עם מדריך הקש כאן ותגיע לאתר הדרכת טיולים מורשת הגליל - טלפון 0523246827 - באתר לקט הצעות לסיורים נוספים

מבט על יסודות הכותל שנחשפועריכה

ממצאים חדשים מתעלת הניקוז בעיר דוד

ממצאים חדשים מתעלת הניקוז בעיר דוד

ממצאים חדשים מתעלת הניקוז בעיר דוד

במהלך חפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשנה האחרונה נחשפו אבני המסד של הכותל המערבי - הנדבכים הראשונים שהונחו על האדמה. אבנים אלו כוסו בעפר כדי לסלול את הרחוב מעליהן, וזו הפעם הראשונה מזה 2,000 שנה שהן נגלות לעין.

את האבנים הללו איש לא ראה מאז שהונחו, גם לא תושבי ירושלים של תקופת בית שני. עובדי הבנייה שהקימו את הכותל המערבי כיסו אותן בעפר כדי להעניק יציבות לרחוב שנסלל מעליהן, ומאז במשך כ-2,000 שנה הן נשארו נסתרות מן העין.

במהלך החפירות הארכיאולוגיות שגילו ב"עיר דוד" את תעלת הניקוז מתחת לרחוב שהוביל לבית המקדש, התגלו בשנה האחרונה יסודותיו של הכותל המערבי - שלא נפגעו כלל גם חורבן ירושלים, מאחר שהיו מכוסים עפר. פרט למקום אחד, שבו קרסה הרצפה פנימה - האבנים המסותתות היטב נשארו כמות שהיו מאות בשנים. לרגל תשעה באב,


פירושו של רבי יצחק אברבנאלעריכה

Isaac Abrabanel

פירושיו של רבי יצחק אברבנאל עשויים למצוא עניין בקרב רבים. הרי מדובר במדינאי, שהיה בצמרת של שלוש ממלכות, פעמים אחדות ירד מ"מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" ובכל זאת הצליח במשך ימי חייו לכתוב פירוש למקרא ועוד.

רבי יצחק אברבנאל הוא "דון יצחק בן יהודה אַבְּרַבַּנְאֵל", חי בין השנים: ה'קצ"ז (1437) ליסבון שבפורטוגל -ה'רס"ט (1508) ונציה שבאיטליה ונקבר בפדובה. היה מדינאי, איש כספים, פילוסוף ופרשן מקרא.על הרב עיין כאן

קראתי בזמנו את ספרו של בנציון נתניהו על רבי יצחק אברבנאל והתלהבתי מן האישיות המסוגות לעבור בחיים מספר כה רב של מהמורות ואף להגיע לשיבה טובה

ראו כאן סקירה על הספר - דון יצחק אברבנאל - מדינאי והוגה-דעות

הרב רחמים זיני בשבועון "בשבע" כתב בין השאר על פירושיו של הרב (ראו להלן) במאמרו לפרש מבלי לפרוש - מותר להוסיף פירושים לתנ“ך, אך אין להתעלם מדברי חז“ל ולהמציא חטאים לגדולי האומה - בין השאר כתגובה למאמרו של הרב יעקב מידן

Abarbanel zini 1
Abarbanel zini 2

הגעתי לנושא, אגב עיון בפירושו חפרשת השבוע על הריבית. המקרא מצווה על האיסור:"לֹא-תַשִּׁיךְ לְאָחִיךָ, נֶשֶׁךְ כֶּסֶף נֶשֶׁךְ אֹכֶל: נֶשֶׁךְ, כָּל-דָּבָר אֲשֶׁר יִשָּׁךְ. כא לַנָּכְרִי תַשִּׁיךְ, וּלְאָחִיךָ לֹא תַשִּׁיךְ--לְמַעַן יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ, עַל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר-אַתָּה בָא-שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ." (דברים כ"ג,כ'). פניתי לפירוש, היות ורציתי לקרוא מה למדינאי, בעל נסיון יש לו לומר בנושא זה

שימור בתי הכנסת באיזמיר - תורכיהעריכה

Izmir project eng

Izmir project eng

הפרויקט לשיקום בתי הכנסת באיזמיר - מומלץ

בעיר נותרו 13 בתי כנסת מתוך 34 שהיו. נעשים מאמצים לשמירתם. ראו את הסרטון.

The Izmir Project, an international initiative led by the Kiriaty Foundation to save Izmir's unique synagogues, and create a living cultural monument to the rich Jewish heritage of the city.

Izmir in Turkey is home to the only complex in the world of adjacent ancient synagogues constructed in a unique Sephardic architectural style dating from the 16th century.

Of the 34 synagogues built in Izmir, just 13 remain, some in poor condition or ruins, with collapsed ceilings and walls, their contents disintegrating.

Without intervention there is real danger that some of these buildings will cave in completely, leading to the subsequent loss of this extraordinary architectural heritage, forever.

"חוף ים" - בירושליםעריכה

Hof jerusalaim

האתר הרישמי של עירית ירושלים

רושלים מתכוננת לקראת הקמת הפארק התת ימי הגדול בארץ. ראש העיר ירושלים וצוות גן החיות התנ"כי גייסו תרומות בסך 80 מיליון ₪ להקמתו זה קורה: פארק תת ימי ענק יוקם בגן החיות התנכי בעיר וישתרע על פני 6,000 מר שיכילו 2 מיליון קוב מי ים. 2 אקווריומים ענקיים יציגו את עולם התת ימי של הים התיכון ושל ים סוף ב-180 מעלות, המבקרים יפגשו מקרוב כרישים, צבי ים, שוניות אלמוגים וגם סוסוני ים. ראש העיר ירושלים ניר ברקת וצוות גן החיות התנכי השלימו בשבועות האחרונים גיוס תקציב של כ- 80 מיליון ₪ להקמת פארק תת ימי ענק בירושלים. את התרומה המשמעותית ביותר העניקה משפחת רות ודיויד ס. גוטסמן מניו יורק.

הפארק התת ימי הראשון מסוגו בארץ יוקם בשטח ההרחבה של גן החיות התנכי בעיר ויהפוך לאטרקציה תיירותית ותרבותית ולמוקד משיכה חדש ארצי ובינלאומי בירושלים. בפארק התת ימי שגודלו יהיה 6,000 מר יוקמו מספר אקווריומים ענקיים שהמבקרים בהם יוכלו לחזות ביצורים הימיים מזוויות שונות ואף להלך בתוך מנהרת מים המקיפה את המבקרים בתוכה ולצפות בעולם התת ימי מזווית של 180 מעלות. קרוב ל- 2 מליון קוב מי ים יכילו המיכלים במבנה האקווריום, עם מערכות מתקדמות לטיהור, סחרור, שמירת הטמפרטורה ותאורה שתבטיח את חוויית הביקור מחד ותבטיח את איכות המים ואיכות החיים של היצורים הימיים.

שני אקווריומי ענק שיוקמו בפארק ישימו דגש מיוחד על בתי הגידול השונים והמיוחדים של הים התיכון, ואוצרות הטבע הייחודים של ים סוף. בין היצורים המיוחדים שיאכלסו את האקווריומים מצויים גם כרישים, צבי ים, שוניות אלמוגים, תצוגות מדוזות וגם סוסוני ים. בנוסף, כ- 30 אקווריומים נוספים ירכיבו את חוויית הביקור במקום ובין היתר גם מיכלים שיאפשרו קשר קרוב ומיוחד והאכלת הטריגונים הידועים בכינויים חתולי ים. ירושלים היא העיר הראשונה שבה יהיו גם ים תיכון וגם ים סוף ויותר לא יוכלו להגיד שאין ים בירושלים, אמר ראש העיר ניר ברקת. הפארק התת ימי הענק שנקים יהיה אטרקציה חווייתית מיוחדת במינה, שתמשוך אליה מבקרים, תיירים וחוקרים מהארץ ומהעולם.


הופיע: מלח הארץ כרך 6 עריכה

401023b1

סדרה למחקרי ים המלח, סדרת יד לחלוצי המלח משה נובומייסקי ומשה לנגוצקי סדרה למחקרי ים המלח, מאת אברהם סטרינסקי מו"ל: הוצאת ספרים ע``ש י``ל מאגנס

הידעתם שאספלט זורם מתוך סדקי סלעים אל פני השטח באזור ים המלח וכי גושים שלו צפו לפני שנים לא רבות על מי האגם? הידעתם שהאספלט השחור הוא חומר גלם לתרופות שיוצרו בארץ נגד מחלות עור? כיצד נעלמה מעיני המטיילים במדבר יהודה תופעת טבע מרשימה וייחודית בעולם - תופעת `צלחות הדולומיט`? הידעתם כי לפני כחמישה מיליוני שנים הציפו מי הים התיכון את עמק יזרעאל וזרמו דרומה לאורך הירדן של היום לכיוון אגן ים המלח של ימינו, תוך כדי התאדות ויצירת גופי מלח? הידעתם שלפני כמה מיליוני שנים זרמו נהרות גדולים מעבר הירדן המזרחי היישר אל הים התיכון? האם ידעתם שגידול עצי תמר בחופי ים המלח הוא לא רק ענף חקלאי בן זמננו אלא תרבות מסורתית עתיקת יומין שגילה לפחות 2,000 שנה? ומה ידוע לכם על חיי היום יום באתר מצדה בתקופת המרד - ייצור המזון, חיי הקהילה ומימוש מצוות הדת וההלכה? על שאלות אלה ודומות להן משיבים אנשי המקצוע בכרך השישי של `מלח הארץ`. בקובץ שישה מאמרים, שלושה מהם עוסקים בתהליכים גאולוגיים, אחד משלב גאולוגיה ורפואה, אחד עוסק בשיקום הצומח באזור והאחרון - בחיי האדם באזור לפני 2,000 שנה.

Iam hamelach 6 magnes


מטמוני רמת רחלעריכה

(בעקבות הסיור שערכתי בחפירות ודיוותי עליו כאן, מצאתי את הכתבה הזאת משנת 2008, המסבירה תופעה אחת בביקור שלא שמתי אלי די תשומת לב)

Ramat rachel colombarium

המקור הכתבה בעיתון הארץ

עפרי אילני כתב ביום 1 באוגוסט 2008 על המטמונות שנמצאו באתר החפירות בכתבה מה מתבשל בסיר? מטמון בן 2,000 שנה - ארכיאולוגים מצאו במערת יונים ליד ירושלים כלי בישול ובו מטבעות מתקופת בית שני. בין השאר כתב:
בימי קדם, נהגו תושבי ארץ ישראל וסביבתה לגדל יונים בתוך מערות תת-קרקעיות עם גומחות קטנות, שבהן הטילו העופות את ביציהן. סוג כזה של מערה, המכונה קולומבריום, נמצא במהלך השנים ביישובים עתיקים רבים ברחבי הארץ, בעיקר מתקופת בית שני. לפני מספר ימים, מצאו ארכיאולוגים תגלית מפתיעה ביותר בתחתית מערת יונים כזאת, באתר ברמת רחל ליד ירושלים: מטמון מטבעות כסף מתקופת חורבן בית המקדש השני.

לפני ימים אחדים, הארכיאולוגים מאוניברסיטת תל אביב זיהו מתחת לרצפת המערה, סיר בישול מחרס מהמאה הראשונה, ובו 15 מטבעות כסף גדולים. "זה מאוד מיוחד למצוא מטמון כזה וזה מעורר התרגשות מאוד גדולה", סיפר מנהל החפירה באתר, הד"ר עודד ליפשיץ. "זיהינו את המטמון עם הגלאי, ואז ירדנו לתוך הכוך ומצאנו את סיר הבישול הקטן הזה בתוכו".

מה עשה סיר עם מטבעות כסף בתחתית מערה לגידול יונים? לדברי ליפשיץ, הסיר היה מכוסה באופן שניתן להבין כאילו הוסתר בחופזה. "אנחנו יודעים שמטבעות כאלה היו מביאים לבית המקדש", הוא אומר. "ייתכן שלאחר חורבן הבית לא היה לאן להביא את המטבעות, וגם הקולומבריום כבר לא היה בשימוש, אז הטמינו את המטבעות כאן. זה מעורר מחשבות נוגות כשאנחנו מתקרבים לתשעה באב".

ועודבתוך שבוע וחצי של חפירות, התגלה באתר גם מטמון גדול יותר מהתקופה הביזנטית - המאות הרביעית או החמישית לספירה. מטמון זה כולל 380 מטבעות, ועוד 70 מטבעות שהיו פזורים מסביבו. הוא נמצא על רצפת אבן של מבנה, מעל בור מים. כמו כן התגלו באתר ממצאים מהתקופה העבאסית (המוסלמית

על אריה בורוכוביץ:חלוץ בנייה בשומרוןעריכה

(פורסם בטאון קדומים)

Raviv 21
Raviv 22
Raviv 23

זמירות נבחרותעריכה

Flashmob "Festejemos la historia" - YOK - Shopping Abasto

Flashmob "Festejemos la historia" - YOK - Shopping Abasto

מחולות עבריים בכל-בו בבואנוס איירס

The Singing Klezmer

The Singing Klezmer

דודו פישר עם להקת זמר צועניתטיסה במטוס קל מעל ארצות הבריתעריכה

Flying Over America

Flying Over America

Flying Over America

Yessian Music has taken flight yet again...this time over America, in its latest installation in Shenzhen, China via Super 78 and directed by Brent Young.Music by: Yessian MusicComposer: Dan ZankSound Designer: Jeff DittenberMixer: Scotty GatteñoCCO: Brian YessianEP: Michael Yessian

בשורה טובה לשנה החדשהעריכה

Neft

צילום מהאתר האנגלי

"פייננשל טיימס": ישראל על סף מהפכה כלכלית בזכות הגז הטבעי עתודות הגז בישראל יביאו אותה למקום ה-25 בחישוב העולמי

העיתון "פייננשל טיימס" פירסם בסוף השבוע כתבה על תעשיית הגז הטבעי בישראל תחת הכותרת "שדה החלומות: תעשיית הגז הטבעי בישראל".

בכתבה מפורטות התגליות הגדולות של ישראל מהשנים האחרונות ובעיקר שדות הקידוח תמר ולוויתן. שני השדות, לפי העיתון, יספקו את הביקוש המקומי לגז טבעי במדינה למשך 25 שנה ועוד יותירו גז שישראל תוכל למכור. מאגרים נוספים שצפויים, לפי הערכות מומחים, להתגלות בחופיה של ישראל יביאו את עתודות הגז של ישראל למקום ה-25 בחישוב עולמי.

"לאחר עשורים בהם נאלצה לייבא כל טיפת דלק, ישראל כיום נמצאת על סף מהפכה כלכלית בזכות העושר שנמצא מתחת למים", נכתב בעיתון.

בכתבה מוזכרים גם הסכסוכים והמחלוקות על עתיד הגז, וכמה מהגז יגיע ליצוא וכמו כן הנסיונות לרגולציה בתחום שנועדה להחליט מה יהיה הרווח של המדינה מהתגליות ומה יהיו רווחי בעלי ההון.

"אנחנו נוטים לחשוב כי מדינות שיש להן נפט וגז טבעי הן בעלות כוח. אבל אם נתבונן לעומק, רואים כי זו חרב פיפיות והן נוטות להסתבך בקונפליקטים יותר מאשר מדינות אחרות", כך אמרה ל"פיננשל טיימס" ברנדה שפר, מומחית במדיניות האנרגיה של ישראל מאוניברסיטת חיפה.

"עבור מדינה שבילתה שנים בסטטוס של נחשלות כלכלית, וכמדינה שממשיכה להיות תלויה בתמיכה מארה"ב, השפע החדש הוא משהו שצריך זמן להתרגל אליו", נכתב.

http://www.themarker.com/dynamo/1.1814175

לכתבה במלואה (אנגלית): http://www.ft.com/intl/cms/s/2/1dbda574-f16d-11e1-a553-00144feabdc0.html#axzz259QjwR2x


ויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה

ויקי-קדומים לשנת תשע"בעריכה

ספר במדבר

ספר ויקרא

ספר שמות

ספר בראשית