FANDOM


עדכון כ"ג שבט תשע"בעריכה

בכל זאת מה שמצאתי הבוקר יום שישיעדכון:י"ז שבט תשע"בעריכה

על המוזיאוןעריכה

Pinat hemed - kdumim

פינת החמד - היו זמנים

בשכונת האשקוביות בקדומים נוצר באופן טבעי מוזיאון לאומנות הסביבה. הוא פועל מפעם לפעם ויש לרדת במדרגות מהמכולת על מנת לצפות במוצגים. חלקם נראים מייד בתחילת הירידה במדרגות.
היוזמה להבאת המוצגים היא בידי נערים.
הנהלת בית הספר אינה מכירה באחריות למעשיהם מחוץ לכתלי הישיבה - אפילו אם זה בשעות הלימודים.
הפיקוח העירוני, עם המכונית שעל גגה פנס מבהב מטפל בבעיות דחופות יותר
מחלקת ש.פ.ע. עוסקת בכל ואין לה פנאי לכך.
והצופים: ותיקים - בעיקר קשישים - אשר בחרו לשפץ את האשקובית לבית קבע.

מבחר תמונותעריכה