FANDOM


התחלתי לכתוב את הדף על ויקי-קדומים לאחר שנסגר חדר הכושר. הבחנתי כי יש בעיה בפעילות המועצה המקומית, ובפועל, במי שעומד בראשה, אשר בהתאם לחוק מקבל את כל הסמכויות לפעילות המקובלת בישוב. אם מועדון הכושר נסגר בשל הדרישה לשלם שכר דירה (בניגוד לסיכום שהיה עם בעל שעסק - שעדין היה בתהליך התפתחות - שנתן שירות ל-80 מתושבי הישוב - מתוך 150 רשומים - השאר נשרו בעקבות השמועות על הסגירה), הרי עתה גם אין חדר כושר וגם אין למועצה כיסוי לתשלום שכר דירה.

מוניתי לחבר המועצה המקומית בעת הקמתה. התפטרתי כעבור חצי שנה. הבנתי ממשרד הפנים כי לראש המועצה יש סמכויות מלאות לפעולה במשך חמשת שנות בחירתו. משרד הפנים מטפל רק בסטיות חמורות מניהול תקין וזה בוודאי אין בקדומים - אפילו לא חריגות קטנות. נדמה לי שאפילו זכינו בפרס על ניהול התקין.

הבעיה אינה חוסר יעילות אלה העדר אפקטיביות. האם רמת החיים בקדומים משתפרת, האם לקדומים יש כוח המשיכה לבנים ממשיכים ולתושבים חדשים. וכמובן, האם השרותים לציבור פועלים בצורה סדירה. לצערי אני מגלה עוד ועוד בעיות ועדיין לא הגעתי לנושא הבטחון אשר עליו איני כותב בפומבי מטעמים מובנים.